Dowóz dzieci

Komórka odpowiedzialna

Urząd Miasta Radomsko

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

pracownicy Wydziału Edukacji i Kultury

Adres

97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

Telefon

044-685-44-75

Podstawa prawna

art. 39 § 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.)

Forma wnoszenia podania

osobiście, pocztą (listem poleconym)

Wymagane dokumenty

  • wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców własnym pojazdem
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
  • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka
  • potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka szkolno - wychowawczego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki
  • potwierdzenie przyjęcia dziecka do klasy integracyjnej, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki

Opłaty

brak

Forma załatwienia sprawy

osobiście, pocztą (listem poleconym)

Termin załatwienia sprawy

30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Pliki do pobrania