Oświadczenie o dostępności

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
HTML 5
WCAG 2.0 (poziom AA) oraz Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym
Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów:
Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
Inicjatywa i2010
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
zmiana wielkości czcionki
zmiana kontrastu
oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji:
Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Olczyk, anna.olczyk@radomsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 6854465. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie (wraz ze wskazaniem przyczyny opóźnienia) oraz zawiadamia kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, w przypadku gdyby wiązało się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji, zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe. Podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:

http://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna, Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5

Przed budynkiem od strony ul. Tysiąclecia znajdują się prawidłowo oznakowane dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od miejsc parkingowych do schodów prowadzących do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych. Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Tysiąclecia. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Od strony Sądu Rejonowego w szczycie budynku Urzędu Miasta znajduje się drugie wejście oraz bezpośredni dostęp do windy z poziomu chodnika. W Urzędzie Miasta Radomska możliwa jest w każdym momencie obsługa zainteresowanej osoby na parterze budynku (naprzeciw recepcji). Właściwie merytoryczny pracownik schodzi wówczas do interesanta na parter budynku i tam pomaga w załatwieniu sprawy. Centrum Nowoczesnych Inwestycji (jedna z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Radomska) znajduje się w budynku usytuowanym za budynkiem Urzędu Miasta dostępnym bezpośrednio z poziomu chodnika. Jednakże tylko zewnętrzne drzwi spełniają kryteria, dzięki którym osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim będzie mogła dostać się do środka. Pozostałe drzwi wewnątrz budynku są za wąskie. Toaleta nie jest przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (obsługa interesanta jest możliwa na parterze budynku Urzędu Miasta). Centrum Nowoczesnych Inwestycji prowadzi również Starter Radomsko (inkubator przedsiębiorczości) przy ul. Narutowicza 59. Starter położony jest na parterze budynku, do drzwi wejściowych prowadzi podjazd. Łazienka przystosowana jest dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak oznakowanego miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. Na terenie Startera Radomsko możliwe jest swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Wśród pracowników Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego 1 osoba potrafi porozumiewać się językiem migowym. Biuro Obsługi Interesantów, pełniące również funkcję punktu informacyjnego znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia. Do budynku Urzędu Miasta Radomka może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Korytarze w budynku nie posiadają progów. Budynek Urzędu Miasta jest wyposażony w windę. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich

Dostępność architektoniczna, Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku, ul. Narutowicza 1

Wejście główne Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się od strony Klasztoru przy parkingu. Urząd Stanu Cywilnego znajduje się na I piętrze budynku. Budynek Urzędu Stanu Cywilnego jest wydzieloną częścią tego samego budynku, w którym mieści się Muzeum Regionalne w Radomsku (również adres ul. Narutowicza 1). Przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego jest jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Od miejsc parkingowych do schodów prowadzących do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód. Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów. W budynku znajdują się schody na I piętro oraz winda dostępna z zewnątrz. W celu jej użycia należy nacisnąć przycisk przyzywający (domofon z dwoma przyciskami – jeden dla Urzędu Stanu Cywilnego, drugi – dla Muzeum Regionalnego) obsługę Urzędu Stanu Cywilnego, znajdujący się przy bramie, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnościami. Na piętrze, w bezpośrednim sąsiedztwie windy znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Dostępność architektoniczna, Wydział Bezpieczeństwa i Porządku znajdujący się w budynku przy ul. Reymonta 51

Przed budynkiem Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie ma oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, jednakże 2 takie miejsca znajdują się na końcu parkingu znajdującego przy Wydziale. Takie położenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami miało na celu skrócenie drogi dostępu do budynku i stacji PKP (znajdującej się w bardzo bliskim sąsiedztwie Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku). Od miejsc parkingowych do szczytu schodów prowadzących do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód. Wejście główne Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku znajduje się od strony ul. Reymonta i nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się przycisk przywołujący obsługę. Na parterze znajduje się toaleta nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.