Rachunki bankowe

Od dnia 01.01.2017 r. opłaty można dokonywać na numery rachunków bankowych:

1) podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów, opłata targowa, opłata skarbowa w tym za pełnomocnictwo, opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

49 1560 0013 2039 6334 0000 0007   Getin Noble Bank S.A.

Uwaga!

W związku z wdrażaniem systemu płatności masowych, Referat Podatków Urzędu Miasta w Radomsku, uprzejmie informuje o nadawaniu indywidualnych numerów rachunków bankowych podatnikom podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych.

W związku z wdrożeniem systemu płatności masowych, w decyzjach podatkowych na rok 2017 widnieć będzie nowy INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO.
Pozostali podatnicy ww. podatków o indywidualnym numerze zostaną powiadomieni listownie.

 Informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego można również otrzymać w Referacie Podatków Urzędu Miasta w Radomsku w dniach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 do 15:30, wtorek w godzinach 7.30 do 17.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 44 685 44 60 (osoby fizyczne),  44 685 44 58 (osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, podatnicy podatku od środków transportowych).

2) opłata za udostępnienie danych osobowych:

33 1560 0013 2039 6334 0000 0004   Getin Noble Bank S.A.

3) wpłaty z tytułu wadiów przetargowych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

54 1560 0013 2039 6334 0000 0014   Getin Noble Bank S.A.

4) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

indywidualny numer rachunku lub 81 1560 0013 2039 6334 0000 0013   Getin Noble Bank S.A.

5) rachunek dochodów niepodatkowych (m.in. wpłaty z tytułu: użytkowania wieczystego gruntu gminy, trwałego zarządu gminy, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, dzierżawy gruntów i najmu lokali gminy, wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy, opłaty                 za zajęcie pasa drogowego, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg i parkingów oraz z terenów przemysłowych):

22 1560 0013 2039 6334 0000 0008   Getin Noble Bank S.A.

Zlecając przelew zagraniczny należy podać numer rachunku odbiorcy w standardzie IBAN (PL) oraz kod SWIFT (BIC) banku GBGCPLPKXXX.

Wpłat na rachunki Urzędu dokonywać można bez dodatkowych opłat w:

1) placówce Getin Noble Bank S.A. przy ul. Piłsudskiego 7 w Radomsku;

2) budynku Urzędu Miasta w Radomsku – pokój nr 7;

3) placówce Poczty Polskiej znajdującej się w Radomsku przy ul. Brzeźnickiej 38;

4) placówce Poczty Polskiej znajdującej się w Radomsku przy ul. Leszka Czarnego 23.