Strategie i programy

„Jeśli chodzi o strategię, należy mniej rozmyślać, a więcej działać.”
Jack Welch - twórca potęgi General Electric
najbardziej kreatywnej i innowacyjnej firmy świata

Strategia Rozwoju Miasta Radomsko to dokument zawierający wizję rozwoju, czyli wyobrażenie miasta w przyszłości, które w połączeniu z określeniem jego aktualnych zasobów, wskaże możliwości rozwoju miasta. Ważnym elementem strategii jest wypracowanie głównych kierunków i działań które służyć będą zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, a tym samym poprawie jakości ich życia wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

Strategia jest dokumentem który ma służyć przede wszystkim miastu i jego mieszkańcom. Pokazuje możliwości rozwoju miasta oraz drogę, która do niej prowadzi. Ponadto, określa kierunek działań realizowanych na rzecz miasta, nadaje spójność, uwydatnia specyfikę i charakter miasta. Dzięki temu jest to dokument dający miastu przewagę konkurencyjną – strategia „mówi” o mieście pokazując jego silne strony, szanse i zagrożenia. Wypracowana wspólnie z mieszkańcami i przedstawicielami różnych grup społecznych (organizacjami, instytucjami, przedsiębiorcami) umożliwi identyfikowanie się społeczeństwa z miastem i realizowanymi działaniami.

Strategia Miasta Radomska jako planistyczny fundament rozwoju miasta ma za zadanie wskazywać obrane kierunki rozwoju miasta. Jest z jednej strony kreatywną koncepcją, a drugiej strony wyborem tego, co najważniejsze, czyli związane z gospodarką, edukacją, kulturą.

Strategia Miasta Radomska na lata 2006–2020 obowiązująca od chwili jej przyjęcia przez Radę Miasta w Radomsku to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowanych przez samorząd miasta. Obowiązujca dotychczas Strategia Rozwoju Radomska została opracowana i przyjęta w 1998 roku. Od tamtej chwili, zarówno szeroko rozumiane struktury wewnętrzne miasta, jak i jego bliższe i dalsze otoczenie uległy bardzo istotnym przemianom. Zmienił się układ czynników mających istotny wpływ na rozwój miasta. Należało więc stworzyć i realizować strategiczny plan spójnych działań, dający możliwość wykorzystania wszelkich szans płynących z zewnątrz, oczywiście przy pełnym zaangażowaniu własnego potencjału i zasobów.

Strategia Miasta Radomska jako planistyczny fundament rozwoju miasta ma za zadanie wyraźne wskazywanie kierunku rozwoju miasta. Jest - z jednej strony kreatywną koncepcją, z drugiej natomiast - wyborem tego co najważniejsze, czyli związane z maksymalnie obszernym fragmentem gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej płaszczyzny rozwoju.

Pliki do pobrania