Stypendium prezydenta

Komórka odpowiedzialna

Urząd Miasta Radomsko

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

pracownicy Wydziału Edukacji i Kultury

Adres

97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

Telefon

044-685-44-75

WYMAGANIA

Stypendia Udzielane są dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Miasta Radomska

I.  Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje:

1. uczniom szkół podstawowych:

a) w odniesieniu do uczniów klas IV-V, jeżeli osiągnęli średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,70 lub jeżeli spełniają łącznie poniższe wymagania:

- uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,40

- są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

b) w odniesieniu do uczniów klas VI-VII, jeżeli osiągnęli średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,60 lub jeżeli spełniają łącznie poniższe wymagania:

- uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,30;

- są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

c) w odniesieniu do uczniów klas VIII, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:

- uzyskali średnią z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,20;

- są laureatami lub zajęli czołowie miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub na egzaminie ósmoklasisty uzyskali średnią  ze wszystkich przedmiotów co najmniej na poziomie 90%.

2. uczniom szkół ponadpodstawowych, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:

- uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,00

- są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu co najmniej ogólnopolskim.

II. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- uzykali indywidualne czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, festiwalach i turniejach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;

- uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,00;

 

WNIOSKODAWCA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ JEDEN RODZAJ STYPENDIUM

Forma wnoszenia podania

osobiście, pocztą (listem poleconym)

Wymagane dokumenty

  • wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Radomsko
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopię świadectwa
  • zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły. dotyczące średniej oceny końcoworocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne

Opłaty

brak

Forma załatwienia sprawy

osobiście, pocztą (listem poleconym)

Termin składania wniosku

31 sierpnia każdego roku

Termin załatwienia sprawy

31 października każdego roku

Tryb odwoławczy

od decyzji o odmowie przyznania stypendium odwołanie nie przysługuje

Pliki do pobrania